Сертифікатні програми другого рівня ВО (174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка)

 • Мехатронні комплекси контролю та діагностики

Слухачами сертифікатної програми можуть бути як студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, так і зовнішні слухачі. Сертифікатна програма розрахована на студентів денної форми навчання.
Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік/семестр. Таким чином, студенти обирають сертифікатну програму, яка містить 5 навчальних дисципліни вільного вибору обсягом 23 кредити.
Здобувачі вищої освіти мають можливість бути залученими до наукових розробок кафедри, відвідувати студентські наукові та інженерні гуртки, брати участь в міжнародних наукових конференціях, у програмах міжнародної академічної мобільності. Передумовами опанування сертифікатної програми є опанування бакалаврського рівня знань освітньої програми.

Завантажити опис програми

 • Комп’ютерно-інтегровані біомедичні системи та технології

Сертифікатна програма розроблена як профілізаційна складова освітньої програми “Комп’ютерно-інтегровані технології в приладобудуванні” для посилення професійної підготовки фахівців з приладобудування у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій шляхом підсиленні окремих компетентностей. Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік/семестр.

Завантажити опис програми

 • Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики

Мета програми – поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань та вмінь для підготовки кваліфікованих фахівців, здатних застосовувати інноваційні підходи та сучасні інформаційні технології для вирішення складних нестандартних задач і проблем під час створення, вдосконалення, модернізації, експлуатації та супроводження роботизованих і автоматизованих систем неруйнівного контролю, технічної діагностики та управління, які відповідають потребам ринку праці та сучасним промисловим тенденціям.

Завантажити опис програми

 • Комп’ютерно-інтегровані технології та системи в енергозбереженні

Мета програми – поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань та вмінь для підготовки кваліфікованих фахівців, здатних застосовувати інноваційні підходи та сучасні інформаційні технології для вирішення складних нестандартних задач і проблем під час створення, вдосконалення, модернізації, експлуатації та супроводження автоматизованих комп’ютерно-інтегрованих систем енергозбереження, які відповідають потребам ринку праці та сучасним промисловим тенденціям.

Завантажити опис програми

 • Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів

Сертифікатну програму призначено для задоволення освітніх потреб студентів університету та зовнішніх слухачів, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми із комп’ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів, автоматизації виробничих процесів, з застосуванням програмно-технічних комплексів та технічних засобів автоматизації.
Сертифікатна програма передбачає поглиблення компетентностей, що пов’язані із складними спеціалізованими задачами і проблемами автоматизації, комп‘ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів. Програма наповнена унікальним контентом та авторськими курсами, які характеризуються практичністю та актуальністю інформації, що дозволяє отримати додаткові знання та навички, підготувати висококваліфікованих фахівців, які відповідають потребам ринку праці та сучасним тенденціям розвитку автоматизації і комп‘ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів.

Завантажити опис програми

 • Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології

Сертифікатну програму запроваджено як профілізаційну складову освітньої програми, для задоволення освітніх потреб здобувачів – формування ними індивідуальної траєкторії здобуття вищої освіти. Програма спрямована на засвоєння слухачами особливостей проєктування автоматизованих оптико-електронних систем різної складності та призначення. Вона наповнена унікальним контентом та авторськими курсами, які характеризуються практичністю та актуальністю інформації, що дозволяє отримати додаткові знання та навички з автоматизації і комп‘ютерно-інтегрованих технологій та розширити коло кар’єрних можливостей в сфері оптико-електронного приладобудування.

Завантажити опис програми

 • Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування

Мета сертифікатної програми – поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань та вмінь для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних задач і проблем створення, вдосконалення, модернізації, експлуатації та супроводження автоматичних комп’ютерно-інтегрованих систем орієнтації, навігації, моніторингу та керування рухом у просторі в різних фізичних середовищах, які відповідають потребам ринку праці та сучасним промисловим тенденціям.

Завантажити опис програми

Сертифікатні програми другого рівня ВО (175 Інформаційно-вимірювальні технології)

 • Інформаційні технології екологічної безпеки

Мета сертифікатної програми полягає у поглибленні підготовки, у відповідності до Стратегії університету, висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-технічний простір фахівців ступеня магістр з метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, здатних до самостійної науково-дослідної, науково-інноваційної, організаційно-управлінської, педагогічної діяльності в галузі технічних наук за спеціалізацією «Інформаційні технології екологічної безпеки», шляхом інтерналізації освітнього процесу в умовах сталого інноваційного науково-технічного розвитку суспільства і реалізується через поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань, вмінь і навичок для вирішення поставлених завдань (теоретичного та практичного характеру), з розробки та використання засобів інформаційно-вимірювальної техніки, використання комп’ютерних та інформаційних вимірювальних технологій для опрацювання результатів вимірювання та автоматизації діяльності при виконанні організаційних, технічних, науково-дослідних робіт, прикладних досліджень у сфері сучасних технологій з використанням метрології та метрологічної діяльності.

Завантажити опис програми

Сертифікатні програми першого рівня ВО (152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка)

 • Інформаційні технології екологічної безпеки

Слухачами сертифікатної програми можуть бути як здобувачі освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського, так і зовнішні слухачі. Зовнішні слухачі зобов’язані пройти тестування для перевірки знань з профільних дисциплін освітньої програми «Інформаційні вимірювальні технології», які є основою для опанування, поглиблення знань та навичок під час проходження навчання за сертифікатною програмою. Сертифікатна програма розрахована на студентів 3 та 4 курсу денної та заочної форми навчання. Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік.

Завантажити опис програми

Сертифікатні програми першого рівня ВО (174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка)

 • Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів

Слухачами сертифікатної програми можуть бути як студенти денної форми навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського, так і зовнішні слухачі. Сертифікатна програма розрахована на студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та споріднених спеціальностей.
Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік/семестр.

Завантажити опис програми

 • Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва медичних приладів

Сертифікатна програма розроблена як профілізаційна складова освітньої програми “Комп’ютерно-інтегровані технології в приладобудуванні” для посилення професійної підготовки фахівців, шляхом вдосконалення компетентностей у напрямах: технологічні основи виробництва медичних приладів і систем, комп’ютерно-інтегровані акустичні, оптичні, променеві технології, комп’ютерно-інтегровані системи медичної візуалізації та автоматизованих терапевтичних систем.
Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік/семестр.

Завантажити опис програми

 • Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології

Сертифікатна програма розрахована на студентів денної форми навчання. Програма підготовлена для задоволення освітніх потреб слухачів, що мають намір опанувати додаткову інформацію та вирішувати науково-виробничі завдання зі сфери комп’ютерно-інтегрованих оптико-електронних систем та технологій. Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік/семестр. Передумовами опанування сертифікатної програми є наявність у слухачів базових знань із фізики, вищої математики, конструювання, програмування та електроніки, які є підґрунтям для подальшого вивчення освітніх компонентів сертифікатної програми.

Завантажити опис програми

 • Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування

Сертифікатну програму запроваджено як профілізаційну складову освітньої програми, для задоволення освітніх потреб здобувачів – формування ними індивідуальної траєкторії здобуття вищої освіти. Програма передбачає поглиблення компетентностей, що пов’язані із складними спеціалізованими задачами і проблемами автоматизації, систем навігації і керування та практичними проблемами, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Вона наповнена унікальним контентом та авторськими курсами, які характеризуються практичністю та актуальністю інформації, що дозволяє отримати додаткові знання та навички, підготувати висококваліфікованих фахівців, які відповідають потребам ринку праці та сучасним тенденціям розвитку автоматизації і комп‘ютерно-інтегрованих технологій.

Завантажити опис програми

 • Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики

Метою програми є поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань та вмінь для підготовки фахівців, здатних розробляти і застосовувати методи неруйнівного контролю та технічної діагностики, моделювати, створювати, вдосконалювати та експлуатувати роботизовані і автоматизовані засоби і системи неруйнівного контролю та технічної діагностики із використанням сучасних програмно–технічних засобів, інформаційних технологій та новітніх схемотехнічних рішень. Слухачами сертифікатної програми можуть бути як студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, так і зовнішні слухачі. Сертифікатна програма розрахована на студентів денної форми навчання.

Завантажити опис програми

 • Комп’ютерно-інтегровані технології конструювання від Progresstech-Ukraine

Поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань та вмінь для підготовки фахівців, здатних до розв’язання спеціалізованих задач приладобудування, розроблення, вдосконалення та експлуатації існуючих систем автоматизації, автоматизованого проектування з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій. Сертифікатна програма розроблена за участі стейкхолдерів – спеціалістів компанії Progresstech-Ukraine і реалізується з елементами дуальної форми здобуття вищої освіти відповідно до договору про освітньо-наукове співробітництво між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Progresstech-Ukraine від 13.02.2021 р. Після завершення навчання компанія Progresstech-Ukraine надає студентам можливість проходження переддипломної практики.

Завантажити опис програми

 • Роботизовані медичні комплекси

Сертифікатну програму розроблено як профілізаційну складову освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» за спеціальностями 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка». Метою програми є посилення професійної підготовки фахівців, що працюють зі сферою автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій у галузі приладобудування, шляхом вдосконалення окремих фахових компетентностей освітньої програми у таких напрямках:
– технологічні основи виробництва роботизованих медичних приладів і систем;
– роботизовані акустичні, оптичні, променеві медичні комплекси;
– комп’ютерно-інтегровані системи медичної візуалізації та автоматизованих терапевтичних систем.

Завантажити опис програми