Положення про Приладобудівний факультет

Це положення визначає функції та статус приладобудівного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – факультет).

Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію факультету приймається Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського і вводиться в дію наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського. У своїй діяльності факультет керується Конституцією України, законами, іншими нормативно-правовими актами України й нормативною базою КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Факультет має печатку, штампи, бланки, зразки яких затверджуються ректором КПІ ім. Ігоря Сікорського, а також може мати емблему та іншу символіку. Зміни й доповнення до цього положення затверджуються наказом ректора в установленому порядку.

Статут КПІ ім. Ігоря Сікорського

Статут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» погоджено на конференції трудового колективу 07 квітня 2016 року за поданням Вченої ради від 08 лютого 2016 протокол № 2

Зміст документу:

 1. Повне найменування із зазначенням типу університету, його правосуб’єктність, місцезнаходження, дата прийняття рішення про його утворення
 2. Мета та концепція освітньої діяльності університету
 3. Структура університету, статус і функції його структурних підрозділів
 4. Повноваження Міністерства освіти і науки України
 5. Джерела надходження, порядок використання коштів та майна університету
 6. Органи управління університетом
 7. Робочі та дорадчі органи робочі та дорадчі органи
 8. Порядок призначення радника ректора університету
 9. Органи громадського самоврядування
 10. Порядок звітності та контролю за провадженням фінансово-господарської діяльності
 11. Вимоги до осіб, які можуть займати посади науково-педагогічних працівників
 12. Студентське самоврядування
 13. Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених
 14. Наукова діяльність
 15. Інноваційна діяльність
 16. Міжнародне співробітництво
 17. Порядок внесення змін до статуту університету
 18. Порядок реорганізації та ліквідації університету

Положення КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про організацію освітнього процесу КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р.
Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020 р.
Порядок надання допуску до заходів з ліквідації академічних заборгованостей та відрахування здобувачів за невиконання індивідуального навчального плану, 2020 р.