Сертифікатні програми другого рівня ВО (174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка)

  • Мехатронні комплекси контролю та діагностики

Слухачами сертифікатної програми можуть бути як студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, так і зовнішні слухачі. Сертифікатна програма розрахована на студентів денної форми навчання.
Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік/семестр. Таким чином, студенти обирають сертифікатну програму, яка містить 5 навчальних дисципліни вільного вибору обсягом 23 кредити.
Здобувачі вищої освіти мають можливість бути залученими до наукових розробок кафедри, відвідувати студентські наукові та інженерні гуртки, брати участь в міжнародних наукових конференціях, у програмах міжнародної академічної мобільності. Передумовами опанування сертифікатної програми є опанування бакалаврського рівня знань освітньої програми.

Завантажити опис програми

  • Комп’ютерно-інтегровані біомедичні системи та технології

Сертифікатна програма розроблена як профілізаційна складова освітньої програми “Комп’ютерно-інтегровані технології в приладобудуванні” для посилення професійної підготовки фахівців з приладобудування у сфері автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій шляхом підсиленні окремих компетентностей. Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік/семестр.

Завантажити опис програми

  • Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики

Мета програми – поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань та вмінь для підготовки кваліфікованих фахівців, здатних застосовувати інноваційні підходи та сучасні інформаційні технології для вирішення складних нестандартних задач і проблем під час створення, вдосконалення, модернізації, експлуатації та супроводження роботизованих і автоматизованих систем неруйнівного контролю, технічної діагностики та управління, які відповідають потребам ринку праці та сучасним промисловим тенденціям.

Завантажити опис програми

  • Комп’ютерно-інтегровані технології та системи в енергозбереженні

Мета програми – поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань та вмінь для підготовки кваліфікованих фахівців, здатних застосовувати інноваційні підходи та сучасні інформаційні технології для вирішення складних нестандартних задач і проблем під час створення, вдосконалення, модернізації, експлуатації та супроводження автоматизованих комп’ютерно-інтегрованих систем енергозбереження, які відповідають потребам ринку праці та сучасним промисловим тенденціям.

Завантажити опис програми

  • Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів

Сертифікатну програму призначено для задоволення освітніх потреб студентів університету та зовнішніх слухачів, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми із комп’ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів, автоматизації виробничих процесів, з застосуванням програмно-технічних комплексів та технічних засобів автоматизації.
Сертифікатна програма передбачає поглиблення компетентностей, що пов’язані із складними спеціалізованими задачами і проблемами автоматизації, комп‘ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів. Програма наповнена унікальним контентом та авторськими курсами, які характеризуються практичністю та актуальністю інформації, що дозволяє отримати додаткові знання та навички, підготувати висококваліфікованих фахівців, які відповідають потребам ринку праці та сучасним тенденціям розвитку автоматизації і комп‘ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів.

Завантажити опис програми

  • Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології

Сертифікатну програму запроваджено як профілізаційну складову освітньої програми, для задоволення освітніх потреб здобувачів – формування ними індивідуальної траєкторії здобуття вищої освіти. Програма спрямована на засвоєння слухачами особливостей проєктування автоматизованих оптико-електронних систем різної складності та призначення. Вона наповнена унікальним контентом та авторськими курсами, які характеризуються практичністю та актуальністю інформації, що дозволяє отримати додаткові знання та навички з автоматизації і комп‘ютерно-інтегрованих технологій та розширити коло кар’єрних можливостей в сфері оптико-електронного приладобудування.

Завантажити опис програми

  • Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування

Мета сертифікатної програми – поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань та вмінь для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних до комплексного розв’язання складних задач і проблем створення, вдосконалення, модернізації, експлуатації та супроводження автоматичних комп’ютерно-інтегрованих систем орієнтації, навігації, моніторингу та керування рухом у просторі в різних фізичних середовищах, які відповідають потребам ринку праці та сучасним промисловим тенденціям.

Завантажити опис програми