Сертифікація дистанційних курсів

Згідно Порядку розроблення та сертифікації дистанційних курсів в КПІ ім. Ігоря Сікорського для надання сертифікату Комісія з дистанційного навчання Методичної ради приймає на розгляд відповідні подання Вчених рад факультетів разом з детальною інформацією про рекомендовані дистанційні курси.

Методична комісія інституту/факультету здійснює експертизу щодо відповідності структури та наповнення дистанційного курсу силабусу освітнього компоненту, вимогам порядку та освітній програмі (експертиза включає аналіз дистанційного курсу щодо логічності викладу матеріалів ДК, наявності всіх структурних елементів, технічної складової, наявності та якості відеоматеріалів тощо). У разі позитивного рішення Методична комісія факультету рекомендує Вченій раді інституту/факультету рекомендувати подані дистанційні курси для отримання сертифікату
Вчена рада факультету / навчально-наукового інституту розглядає та затверджує подані на сертифікацію дистанційних курсів, й надає подання до Комісії з дистанційного навчання Методичної ради разом з детальною інформацією про рекомендовані дистанційні курси.

До методичної комісії факультету подаються наступні документи:

  • детальна інформація про дистанційний курс
  • рецензія на рукопис від фахівця відповідної галузі знань, що не є співробітниками кафедри авторів/укладачів
  • витяг із засідання кафедри, про рекомендацію, щодо сертифікації дистанційного курсу

Всі документи подаються у роздрукованому вигляді та з підписами, а також в електронному вигляді (pbf_mc@lll.kpi.ua) до 10 числа кожного місяця, який передує засіданню Вченої Ради приладобудівного факультету.