Сертифікатні програми першого рівня ВО (174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка)

  • Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва приладів

Слухачами сертифікатної програми можуть бути як студенти денної форми навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського, так і зовнішні слухачі. Сертифікатна програма розрахована на студентів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та споріднених спеціальностей.
Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік/семестр.

Завантажити опис програми

  • Комп’ютерно-інтегровані технології виробництва медичних приладів

Сертифікатна програма розроблена як профілізаційна складова освітньої програми “Комп’ютерно-інтегровані технології в приладобудуванні” для посилення професійної підготовки фахівців, шляхом вдосконалення компетентностей у напрямах: технологічні основи виробництва медичних приладів і систем, комп’ютерно-інтегровані акустичні, оптичні, променеві технології, комп’ютерно-інтегровані системи медичної візуалізації та автоматизованих терапевтичних систем.
Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік/семестр.

Завантажити опис програми

  • Комп’ютерно-інтегровані оптико-електронні системи та технології

Сертифікатна програма розрахована на студентів денної форми навчання. Програма підготовлена для задоволення освітніх потреб слухачів, що мають намір опанувати додаткову інформацію та вирішувати науково-виробничі завдання зі сфери комп’ютерно-інтегрованих оптико-електронних систем та технологій. Запис на програму відбувається в період реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік/семестр. Передумовами опанування сертифікатної програми є наявність у слухачів базових знань із фізики, вищої математики, конструювання, програмування та електроніки, які є підґрунтям для подальшого вивчення освітніх компонентів сертифікатної програми.

Завантажити опис програми

  • Комп’ютерно-інтегровані технології та системи навігації і керування

Сертифікатну програму запроваджено як профілізаційну складову освітньої програми, для задоволення освітніх потреб здобувачів – формування ними індивідуальної траєкторії здобуття вищої освіти. Програма передбачає поглиблення компетентностей, що пов’язані із складними спеціалізованими задачами і проблемами автоматизації, систем навігації і керування та практичними проблемами, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. Вона наповнена унікальним контентом та авторськими курсами, які характеризуються практичністю та актуальністю інформації, що дозволяє отримати додаткові знання та навички, підготувати висококваліфікованих фахівців, які відповідають потребам ринку праці та сучасним тенденціям розвитку автоматизації і комп‘ютерно-інтегрованих технологій.

Завантажити опис програми

  • Роботизовані і автоматизовані системи неруйнівного контролю та діагностики

Метою програми є поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань та вмінь для підготовки фахівців, здатних розробляти і застосовувати методи неруйнівного контролю та технічної діагностики, моделювати, створювати, вдосконалювати та експлуатувати роботизовані і автоматизовані засоби і системи неруйнівного контролю та технічної діагностики із використанням сучасних програмно–технічних засобів, інформаційних технологій та новітніх схемотехнічних рішень. Слухачами сертифікатної програми можуть бути як студенти КПІ ім. Ігоря Сікорського, так і зовнішні слухачі. Сертифікатна програма розрахована на студентів денної форми навчання.

Завантажити опис програми

  • Комп’ютерно-інтегровані технології конструювання від Progresstech-Ukraine

Поглиблення фундаментальних і формування спеціальних знань та вмінь для підготовки фахівців, здатних до розв’язання спеціалізованих задач приладобудування, розроблення, вдосконалення та експлуатації існуючих систем автоматизації, автоматизованого проектування з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій. Сертифікатна програма розроблена за участі стейкхолдерів – спеціалістів компанії Progresstech-Ukraine і реалізується з елементами дуальної форми здобуття вищої освіти відповідно до договору про освітньо-наукове співробітництво між КПІ ім. Ігоря Сікорського та Progresstech-Ukraine від 13.02.2021 р. Після завершення навчання компанія Progresstech-Ukraine надає студентам можливість проходження переддипломної практики.

Завантажити опис програми

  • Роботизовані медичні комплекси

Сертифікатну програму розроблено як профілізаційну складову освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» за спеціальностями 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка». Метою програми є посилення професійної підготовки фахівців, що працюють зі сферою автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій у галузі приладобудування, шляхом вдосконалення окремих фахових компетентностей освітньої програми у таких напрямках:
– технологічні основи виробництва роботизованих медичних приладів і систем;
– роботизовані акустичні, оптичні, променеві медичні комплекси;
– комп’ютерно-інтегровані системи медичної візуалізації та автоматизованих терапевтичних систем.

Завантажити опис програми