| | Друковані статті Терещенка М.Ф. | |

Использование программно-аппаратного комплекса Сardiomood в оценке действия лазерного излучения на состояние вегетативной нервной системы человека

Авторы: Терещенко Н.Ф., Апыхтин К.А., Прендюк О.С., Махиня Н.В.
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Приладобудування
Год: 2015
Номер: 50
УДК: 615.831.7
С. 160–169

Дослідження показників, які впливають на якість зображення при ультразвуковій діагностиці біологічних тканин

Автори: Клименко С. О., Єкімов І. Д., Терещенко М. Ф., Тимчик Г. С.
Встановлено параметри, які значно впливають на якість ехозображення внутрішніх органів, а також досліджується ультразвуковий метод візуалізації за допомогою параметра петлі гістерезису (НР), яка характеризує місцевий в'язкопружний гістерезис біологічних тканин (БТ). Виявилося, що для параметра НР розпізнавання дегенерації тканини і її компонентів достатньо змін чутливості сканера. Зображення НР досліджується в якості способу для оцінки деформації зображень різноманітної інформації про БТ в В-режимі, враховуються зміни температури та вікові зміни БТ, для більш об'єктивного опису математичної моделі взаємодії ультразвуку з БТ. Швидкість проникнення молекул через мембрани істотно залежить від температури. Таку залежність розглядають як наслідок необхідності подолання молекулою деякого потенційного бар'єру. У нашому випадку, температура є функцією від частоти та інтенсивності ультразвуку, тому проведені дослідження впливу температури на параметри якості зображення.
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 615.837.3
С. 180–185

Дослідження впливу лазерного випромінювання на температурні процеси у біологічних тканинах

Автори: Тимчик Г.С., Терещенко М.Ф., Ляшенко О.Г., Гнатейко О.С.
В більшості країн світу спостерігається інтенсивне впровадження лазерного випромі- нювання в біологічних дослідженнях та у практичній медицині. Вплив низькоінтенсивних лазерів призводить до швидкого затухання гострих запалювальних явищ, стимулює репаративні (відновлювальні) процеси та оптимізує мікроциркуляцію тканин. Доведено, що низькоінтенсивне лазерне випромінювання (НІЛВ) має виражену терапевтичну дію. Досліджено зміни температури шкіри людини в залежності від типу шкіри та оптичних і теплофізичних параметрів шкіри до та після впливу НІЛВ. Приведено результати математичного моделювання впливу НІЛВ та отримано фактичні дані впливу НІЛВ на епідерміс людини вікової групи 20-25 років, з різними відтінками шкіри, що отримані за допомогою інфрачервоної термографії. Встановлено залежності зміни температури шкіри двох типів від часу впливу НІЛВ та від температури оточуючого середовища.
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 615.831.7
С. 153–158

Розширення інформаційних можливостей сучасних ультразвукових діагностичних систем

Автори: Терещенко М. Ф., Румбешта В. О., Матюх Т. В.
Ультразвукове (УЗ) дослідження є одним із найпопулярніших методів діагностики. Головною характеристикою УЗ діагностичних систем є їх інформаційність. Проте наразі не всі потенційно можливі методи удосконалення УЗ візуалізації досліджені і знайдені найкращі технічні рішення для їх реалізації на практиці. Метою роботи є дослідження методів ультразвукової діагностики шляхом моделювання взаємозв'язків між основними параметрами середовища і результатами УЗ дослідження з урахуванням можливостей використовуваних систем. В результаті аналізу розроблені датчики, що дозволяють частково вирішити наведені недоліки ультразвукових систем.
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 615.471.03
С. 108–112

Особливості та структура автоматизованого магнітотерапевтичного апарату

Авторы:Терещенко М. Ф., Кос О. С.
Розглядаються питання розробки та особливості структури автоматизованого магнітотерапевтичного апарату (АМА) з можливостями широкого керування параметрами магнітного поля (магнітної індукції, частоти, тривалості імпульсів та форми поля). Були проведені дослідження розподілення постійної та змінної складових магнітного поля в самому індукторі та комплексі «індуктор-біологічний об'єкт» в магнітотерапевтичних апаратах (МТА) «ПОЛЮС-4», «МИТ-11» та виконано їх порівняння. На основі експериментальних і теоретичних досліджень запропонований спосіб імпульсної магнітотерапії та структура автоматизованого магнітотерапевтичного апарату з точно нормованими параметрами магнітного поля та заданими параметрами впливу в робочій зоні індуктора, контролем ефективності дії фізіотерапевтичної процедури.
Ключові слова: автоматизований магнітотерапевтичний апарат, керування параметрами, контроль ефективності процедури.
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Приладобудування.
Год: 2014
Номер: 48
УДК: http://pbf.kpi.ua/old/txt/pbf/Vistnik/48/48_27.php
С. 188–193.

Моделювання динаміки руху нижніх кінцівок людини

Авторы: Іваницька А. Л., Терещенко М. Ф., Вислоух С. П., Філіппова М. В.
Розглядається питання створення моделі динаміки руху нижньої кінцівки людини. Для отримання цієї моделі побудована система диференціальних рівнянь, з використанням загальних формул динаміки, що моделюють двоногу ходу п’ятиланкового стрижневого механізму з деформуючими елементами структури. Наближене рішення зворотної задачі динаміки дозволяє шукати рішення задачі керованого руху (прямої задачі), використовуючи знайдені оцінки. Щоб отримати модель, подібну реальній системі, враховується деформація ланок, час та моменти інерції. Розроблена методика графічної візуалізації рухів людини при ходьбі з використанням сучасних методів. Розглянуто приклад розв’язання даної задачі з використанням пакету «Mathematica 7.0». На основі проведеного аналізу зроблено висновок про можливість використання запропонованого методу для моделювання динаміки руху нижніх кінцівок.
Ключові слова: моделювання, нижні кінцівки, рівняння руху, пружні деформації, графічна візуалізація.
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Приладобудування.
Год: 2014
Номер: 48
УДК: 612.172
С. 182–188.

Біокерована система магнітофонотерапії на основі оцінки фізіологічних показників людини

Автори: Тимчик Г.С., Терещенко М.Ф., Рудик В.Ю.
На сучасному етапі розвитку медичного приладобудування актуального значення набуває розробка апаратів магнітотерапії зі зворотним зв'язком, які автоматично коректують параметри лікувального впливу відповідно до фізіологічних параметрів пацієнтів під час сеансу магнітотерапії. У роботі досліджується вплив магнітного поля на зміну фізіологічних показників людини для розробки системи магнітофонотерапії з алгоритмом контролю параметрів впливу магнітного поля та ультразвуку на біологічну тканину. Проаналізовано сучасні клінічні дослідження зміни фізіологічних показників людини при магнітотерапії. Проведено експериментальне дослідження зміни пульсу, насичення гемоглобіну киснем (сатурації), артеріального тиску, температури до, під час та по закінченні сеансу магнітотерапії верхніх кінцівок. Розглянуто адаптивні можливості формування адекватних впливів системи магнітофонотерапії на основі аналізу контрольованих фізіологічних показників пацієнта та регулювання параметрів магнітного поля. Запропоновано принципи побудови автоматизованого багатофункціонального апарата магнітофонотерапії з алгоритмом контролю впливу магнітного поля та ультразвуку на біологічну тканину.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2014
Номер: 1
УДК: 615.47
С. 85–92., Іл. 4. Табл. 1. Бібліогр.: 21 назва

Алгоритм автоматизованого оцінювання впливу ультразвуку на біологічну тканину

Автори: Тимчик Г.С., Терещенко М.Ф., Рудик В.Ю., Кирилова А.В.
Стаття присвячена вдосконаленню методів контролю біологічного об'єкта під час фізіотерапевтичної процедури з використанням біологічного зворотного зв'язку. Запропоновано алгоритм автоматизованого оцінювання впливу ультразвуку на біологічну тканину (БТ). Як параметри зворотного зв'язку запропоновано використовувати зміну температури поверхні шкіри під час опромінення ультразвуком та зміну сатурації. Спільне використання показників температури та сатурації БТ дає можливість оцінити реакцію організму на вплив ультразвуку, запобігти пошкодженню тканин та отримати дані про адаптацію тканин. На основі запропонованого алгоритму проведено аналіз впливу ультразвуку на БТ. Запропонована реалізація дає змогу підвищити ефективність лікування та забезпечити ефект ультразвукової терапії через дію на органи і тканини сигналом, що коригується і контролюється в реальному часі згідно зі встановленою дозою акустичного випромінювання під час процедури та забезпечення контролю гарантованого акустичного контакту між БТ та випроміню-вачем, а також вимірювання температури БТ.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2013
Номер: 5
УДК: 615.837.3
С. 98–102., укр., Іл. 2. Табл. 2. Бібліогр.: 23 назви.

Система температурного контролю в магнітотерапії

Автори: Тимчик Г.С., Терещенко М.Ф., Рудик В.Ю.
Стаття присвячена проблемі температурного контролю біологічного об'єкта при магнітотерапії. Розроблено математичну модель впливу магнітного поля на біологічний об'єкт з контролем змін температури поверхневих шарів епідермісу. Проведено експериментальні дослідження зміни температури біологічного об'єкта з магнітотерапевтичними апаратами "МИТ-11" та "ПОЛЮС-4". Кількісна та якісна оцінка результатів теоретичних і експериментальних досліджень теплового поля показує високу збіжність результатів та ефективність розробленої математичної моделі питомого теплового ефекту дії магнітного поля на біологічну тканину. На основі проведених експериментальних і теоретичних досліджень розроблено систему температурного контролю та направленої точно дозованої дії магнітного поля на біологічну тканину, що забезпечує високу ефективність лікувального впливу магнітного поля необхідної форми на біологічну тканину за рахунок вимірювання градієнта температури при проведенні процедури магнітотерапії.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2013
Номер: 1
УДК: 57.085:621.317.4
С. 111–116. Іл. 6. Табл. 2. Бібліогр.: 8 назв.

The temperature method of control in a magnetotherapy

Tymchik G.S., Tereshchenko M.F., Rudyk V.U. The temperature method of control in a magnetotherapy. –XIV International PhD WorkshopOWD 2012, 20–23 October 2012.

Control over influence of the magnetic field parameters on a biological object

Tymchik G.S., Tereshchenko M.F., Soroka S.O., Tereshchenko M.M. Control over influence of the magnetic field parameters on a biological object. – XIII International PhD Workshop OWD 2011, 22–25 October 2011.


Головна сторінка