| | Друковані статті Мелешка В.В. | |

Алгоритми і характеристики методу визначення компонентів магнітного поля землі та рухомого об’єкта

Автори: Нелепов В. А., Мелешко В. В.
Розглянуті алгоритми вимірювань та обробки їх результатів для методу визначення компонентів магнітного поля, запропонованого В.А.Бледновим. Показано, що на точність визначення шуканих компонентів впливають не тільки похибки вимірювачів, але і обрані алгоритми. На прикладі спрощеної моделі розглядається точність методу з урахуванням похибок вимірюючих приладів: магнітометрів, вимірювачів кутів та системи орієнтації рухомого об’єкта. Моделюванням ідеальної та реальної роботи методу та оцінки обчислення шуканих величин визначено оптимальні параметри алгоритму обробки даних.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 50
УДК: 681.586.2
С. 19—27.

Гироскоп направления со спутниковой коррекцией

Автори: Мелешко В.В., Мураховский С.А.
В авіації, на наземному транспорті давно використовується гіроскоп напрямку (ГН). Він може бути модернізований за рахунок створення інтегрально-позиційної горизонтальної корекції. При цьому відкриваються можливості використання для корекції ГН масового приймача СНС, який може визначити північну і східну швидкості руху об'єкта. Для формування сигналів корекції використовується фільтр Калмана, що оцінює як кутові помилки ГН, так і помилки визначення північній складової швидкості, а також систематичні і випадкові помилки гіроскопа і акселерометра горизонтальної корекції. В результаті корекції за отриманими оці-нками досягається точність в одиниці кутових хвилин. Аналогічно може виконуватися коре-кція в інерціальній навігаційній системі.
Ключові слова: гіроскоп напрямку, супутникова навігаційна система, фільтр Калмана, корекція, інерціальна навігаційна система.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 629.1.05
С. 26—32.

Оцінка методик виробничої калібровки мікромеханічних акселерометрів

Автори: Капиця М. С., Мелешко В. В., Лакоза С. Л.
Визначена модель вихідного сигналу за методом групового урахування аргументів (МГУА). Розглянуто дві основні методики виробничого калібрування: методика тестових поворотів та методика на основі методу найменших квадратів (МНК). Виконано порівняння ефективності методик калібрування для структури моделі, обраної за допомогою МГУА. Проаналізовано переваги та недоліки методик. Для ідентифікованої моделі датчиків наведені дані калібрування для акселерометрів Сolibrys MS 9002.d. Оцінені похибки датчиків.
Ключові слова: калібровка, метод найменших квадратів, методика тестових поворотів, методика групового урахування аргументів.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2014
Номер: 48
УДК: 629.05
С. 20—27.

Побудова курсовертикалі з розділенням каналів корекції. Частина 2: алгоритми корекції

Автори: Лакоза С. Л., Мелешко В. В.
На основі теоретичних викладок, приведених у першій частині статті приведено два методи розділення каналів корекції. Розроблено алгоритми безплатформної курсовертикалі, де реалізовані запропоновані методи. Перший алгоритм розроблено з використанням матриці напрямних косинусів. Другий алгоритм у якості параметрів орієнтації використовує кватерніон. Для розділення каналів використовується інформація про орієнтацію, отримана на першому етапі корекції. У пер шому алгоритмі розділення реалізовано шляхом віднімання вертикальної складової магнітного поля та вибору корекції для відповідних стовпчиків матриці напрямних косинусів. У другому – шляхом спеціального алгоритмічного обнулення вертикальної складової магнітного поля Землі у вимірюваннях магнітометрів та модифікації опорного вектору.
Ключові слова: безплатформна курсовертикаль, корекція, розділення каналів корекції, кватерніони.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2014
Номер: 48
УДК: 629.7
С. 5—13.


Головна сторінка