| | Друковані статті Колобродова В.Г. | |

Геометрична смуга пропускання оптичного спектроаналізатора

Автори: В.Г. Колобродов, Г.С. Тимчик, М.С. Колобродов
Проблематика. Когерентні оптичні спектроаналізатори (КОС) широко застосовуються в системах обробки інформації. Ефективність роботи спектроаналізатора визначається його узагальненими характеристиками, такими як робочий діапазон просторових частот, просторова смуга пропускання, просторова спектральна роздільна здатність і енергетична роздільна здатність. Однією із таких характеристик є геометрична шумова смуга пропускання GNBW (Geometrical Noise Bandwidth), яка визначає просторове спек-тральне розділення спектроаналізатора.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2016
Номер: 1
УДК: 681.758
С. 108–116

Методична похибка оптичного спектроаналізатора

Автори: В.Г. Колобродов, Г.С. Тимчик, М.С. Колобродов
Проблематика. Когерентні оптичні спектроаналізатори мають широке застосування в системах обробки інформації. В основі роботи таких спектроаналізаторів лежить скалярна теорія дифракції Френеля, яка наближено описує поширення світла в параксіальній області. В роботі досліджується методична похибка оптичного спектроаналізатора, яка обумовлена наближенням Френеля.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2015
Номер: 5
УДК: 681.758
С. 97–102

Просторова смуга пропускання оптичного спектроаналізатора

Автори: Колобродов В.Г., Тимчик Г.С., Колобродов М.С.
Розроблено фізико-математичну модель когерентного оптичного спектроаналізатора для розрахунку його просторової смуги пропускання, яка визначає просторову спектральну роздільну здатність спектроаналізатора. В основу моделі для визначення просторової смуги пропускання покладено максимальний кут відхилення про-менів дифракційною граткою, яка розташована в передній фокальній площині об’єктива. На основі математич-ної моделі перетворення когерентного оптичного випромінювання Фур’є-об’єктивом отримано рівняння для розрахунку просторової смуги пропускання як для параксіальної області, так і для довільної області спектраль-ного аналізу за умови відсутності він’єтування в оптичній системі когерентного оптичного спектроаналізатора. Отримані також рівняння для розрахунку просторової смуги пропускання об’єктива та ПЗЗ-матриці, які засто-совуються в когерентному оптичному спектроаналізаторі. Розглянуто приклад розрахунку просторової смуги пропускання заданого спектроаналізатора. Встановлено, що формат і розмір пікселя ПЗЗ-матриці обмежують величину смуги пропускання когерентного оптичного спектроаналізатора, яка визначалася за допомогою час-тоти Найквіста.
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Рік видання: 2015
Номер: 5
УДК: 681.758
С. 50–55

Проектирование многопорядковых интраокулярных линз

Авторы: Колобродов В.Г., Тымчик Г.С., Кучугура И.О.
Интраокулярные линзы (ИОЛ) используются для замены натурального хрусталика глаза. Клинически используется несколько стандартных конструкций ИОЛ. Многопорядковые дифракционные линзы (МПДЛ), которые работают в нескольких дифракционных порядках, были предложены для уменьшения хроматической аберрации. Анализ свойств МПДЛ показал перспективу их использования для разработки новых конструкций ИОЛ. Целью данной статьи являлась разработка нового метода проектирования многопорядковых интраокулярных линз с уменьшенной хроматической аберрацией. Проводилось теоретическое исследование свойств МПДЛ. Исследована зависимость дифракционной эффективности от длины волны. Проведено компьютерное моделирование МПДЛ в схематической модели человеческого глаза. Установлена способность многопорядковой дифракционной линзы фокусировать с высокой эффективностью полихроматический свет в отрезок. В каждой точке на отрезке присутствует составляющая каждого спектрального диапазона, которые в комбинации будут строить цветное изображение. Предложен метод проектирования интраокулярных линз с уменьшенным хроматизмом и бесконечной глубиной аккомодации. Смоделирована оптическая система глаза с интраокулярной линзой, которая обеспечивает резкое видение объектов, расположенных на расстоянии от 700 мм до бесконечности.
Приборы и методы измерений : научно-технический журнал. (Республика Беларусь)
Год издания: 2015
Том 6, номер 2
УДК: 535.42
С. 204–210

Визначення оптимального нормованого радіуса розсіювання об'єктива тепловізора

Автори: Колобродов В.Г., Балінський Є.Г., Пінчук Б.Ю.
Дана стаття присвячена вирішенню проблеми визначення оптимального нормованого радіуса кружка розсіювання об’єктива тепловізора, використовуючи запропоновані критерії узгодження. На базі профілакторію НТУУ «КПІ» проведена оцінка впливу нормованого радіуса кружка розсіювання об’єктива тепловізора на якість тепловізійного зображення, за умови узгодження МПФ компонентів системи. Було розглянуто два критерії узгодження за новим методом, що дозволив узагальнити та узгодити систему, при яких описані в статті об’єктиви, знаходяться в рівних умовах. Отримані результати показали, що нормований радіус першого критерію менший від другого майже втричі. При цьому, за другим критерієм якість отримуваного зображення не погіршується, а затрати на компоненти значно менші.
Ключові слова: тепловізор, модуляційна передавальна функція, нормований радіус кружка розсіювання об’єктива.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 621.384.3
С. 101—108.

Выбор экспозиционных параметров фотоаппартов, использующих комбинированный способ регистрации изображений

Автори: Колобродов В.Г., Пивторак Д.А.
Для зниження інформаційних втрат при фотозйомці в умовах великого інтервалу яскравості в межах кадру, використовуються мультиплікативний, адитивний і комбінований способи реєстрації зображень. При комбінованому способі реєстрації зображень проводиться експонування світлочутливого сенсора через заздалегідь побудовану частотно-вибіркову фільтр-маску оптичного зображення об'єкта фотографування і зображення екрану рівномірної яскравості. Отримано вираз, що дозволяє визначити значення регулюючих експозицію параметрів, які за-безпечують отримання зображення із заданою інтегральної експозицією кадру, що враховує характеристики яскравості об'єкта фотографування, екрану і характеристики маски. Вираз може бути покладено в основу роботи експонометричної системи з локальним управлінням екс-позиції у фотоапаратах, що використовують комбінований спосіб реєстрації зображень.
Ключові слова: зображення,експозиція, динамічний діапазон.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 621.384.3
С. 45—52.

Новий підхід до проектування інтраокулярних лінз

Автори: Колобродов В. Г., Кучугура І. О., Сірий Є. А.
Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню нового підходу до проектування мультифо-кальних інтраокулярних лінз (ІОЛ) із виправленою хроматичною аберацією. Запропоновано взяти за основу проектування не традиційні дифракційні лінзи, а багатопорядкові (БПДЛ), у яких частково скомпенсовані хроматичні аберації. Показано, що для уникнення паразитного кольорового ореолу навколо сфокусованого зображення розрахунковий параметр р підби-рається таким чином, щоб у кожній точці зображення були присутні три дифракційно ефек-тивні кольорові складові – червона, зелена та синя. Досліджено, що БПДЛ мають характерну особливість – безкінечну акомодацію, тобто здатність формувати зображення предметів, розміщених на деякій відстані а від спостерігача і до безкінечності. На основі запропонова-ного методу спроектовано ІОЛ, яка забезпечує формування зображення на відстані від 700 мм до безкінечності.
Ключові слова: багатопорядкова мультифокальна інтраокулярна лінза, дифракційна ефективність, безкінечна акомодація.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 535.42
С. 39—45.

Проектування лінзи Френеля на поверхні довільної форми

Автори: Голюк І. В., Колобродов В. Г.
У роботі пропонується метод проектування лінзи Френеля на корпусі довільної форми, яка виконує роль оптичної системи приладу. Процес проектування оснований на використанні векторної форми закону Снеліуса для визначення геометричних параметрів внутрішньої поверхні. Отримані вирази для розрахунку одиничних векторів нормалі плоских сегментів, розташованих на внутрішній поверхні корпусу. На основі даного методу був розрахований корпус, обмежений двома конічними поверхнями. Використовуючи метод, описаний у даній статті, можна значно покращити характеристики ряду оптико-електронних приладів, до яких належать датчики руху, концентратори сонячної енергії, освітлювальні прилади.
Ключові слова:лінзи Френеля, мікропрофіль, закон Снеліуса.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2014
Номер: 48
УДК: 681.7.066.35
С. 101—105.

Математичне моделювання тепловізійного приладу спостереження з мікроболометричною матрицею

Автори: Добровольська К.В., Колобродов В.Г., Лихоліт М.І., Тягур В.М.
Тепловізійні прилади спостереження використовуються для вирішення широкого кола задач військового призначення, тому при їх розробці оцінка характеристик грає важливу роль. Метою статті є розробка математичної моделі процесу формування сигналу на виході мікроболометричної матриці тепловізійного приладу спостереження, що враховує параметри об'єкту, фону, атмосфери, оптичної системи і приймача випромінювання. На основі отриманої моделі виконується розрахунок основних узагальнених характеристик приладу: еквівалентної шуму різниці температур, мінімальної роздільної різниці температур і мінімальної виявлювальної різниці температур. Аналіз результатів досліджень показав, що покращити характеристики тепловізійного приладу можна використанням чутливої мікроболометричної матриці та зменшення її частоти кадрів. Також для покращення просторової та енергетичної роздільної здатності тепловізійного приладу доцільно зменшувати розмір пікселя мікроболометричної матриці.
Ключові слова: мінімальна роздільна різниця температур, мінімальна виявлю вальна різниця температур, мікроболометрична матриця .
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2014
Номер: 48
УДК: 621.7
С. 28—38.

Похибки вимірювання температури пацієнта медичним тепловізором

Автори: Колобродов В.Г., Ахмед Малік Лазім Аль-Мзіраві
Метою статті є розробка методу розрахунку і дослідження похибок вимірювання температури медичним тепловізором у патологічних зонах залежно від відстані між пацієнтом і тепловізором. В основу методу покладена еквівалентна шуму різниця температур (ЕШРТ), яка залежить від лінійного збільшення об'єктива тепловізора. Абсолютну похибку вимірювання визначено як різницю двох ЕШРТ для випадку, коли об'єкт спостереження розміщений на відстані вимірювання температури і на нескінченності від тепловізора. Отримано рівняння для розрахунку абсолютної і відносної похибок вимірювання температури залежно від збільшення об'єктива і відстані між тепловізором і пацієнтом. Встановлено необхідний діапазон зміни збільшення об'єктива, який залежить від розмірів патогенної зони, розмірів мікроболометричної матриці та фокусної відстані об'єктива. Розглянуто приклад застосування запропонованого методу для визначення похибки вимірювання температури медичним тепловізором. Встановлено, що для випадку, коли пацієнт перебуває на відстані більше 1 м від тепловізора, похибки вимірювання, що розглядаються, можна не враховувати. На відстанях менше 50 см виникають значні похибки, для компенсації яких рекомендовано використовувати спеціальні інфрачервоні об'єктиви.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2014
Номер: 6
УДК: 621.384.3
С. 106–109., Іл. 4. Бібліогр.: 9 назв.

Удосконалення розрахунку мінімальної роздільної різниці температур медичного тепловізора

Автори: Колобродов В.Г., Ахмед Малік Лазім Аль-Мзіраві, Микитенко В.І.
Робота присвячена підвищенню точності методу визначення мінімальної роздільної різниці температур (МРРТ) тепловізійних систем за рахунок удосконалення моделі візуального сприйняття термографічних зображень оператором. Розглянуто алгоритм отримання рівняння для розрахунку МРРТ, в основі якого лежить більш достовірна апроксимація модуляційної передавальної функції зорової системи, що запропонована Шульцем. Отримано новий вираз для коефіцієнта ширини смуги для апроксимації Шульца, який не залежить від кутового розміру штриха міри Фуко. Отримано удосконалене рівняння для розрахунку МРРТ, аналіз якого показав, що воно збігається з відомими рівняннями для певного кутового розміру штриха міри Фуко. Встановлено межі достовірності цього рівняння в області просторого інтегрування зорової системи від 1 до 5,7 кут. мінути. Розглянуто приклад розрахунку МРРТ для тепловізора Thermal Eye TSC. Отримано аналітичні рівняння для розрахунку МРРТ за апроксимацій Шульца і Ллойда, які різняться між собою. Встановлено їх рівність для кутового розміру пікселя мікроболометричної матриці 0,71 мрад.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2014
Номер: 5
УДК: 621.384.3
С. 96–100., Іл. 4. Бібліогр.: 6 назв.

Метод оцінки модуляційної передавальної функції трифокальної інтраокулярної лінзи

Автори: Колобродов В.Г., Сірий Є.А., Микитенко В.І., Кучугура І.О.
Стаття присвячена дослідженню якості зображень, сформованих мультифокальними оптичними елементами. Запропоновано метод розрахунку модуляційної передавальної функції (МПФ) мультифокальної дифракційної лінзи за наявності фону. Метод базується на геометричному розрахунку інтенсивностей фонових зображень з урахуванням дифракційної ефективності головних зображень у кожній фокальній площині. У статті досліджено контраст головних зображень, сформованих трифокальною інтраокулярною лінзою (ІОЛ). На основі запропонованих моделей рівно¬мірного та нерівномірного розподілів інтенсивності фонів обчислено МПФ цієї ІОЛ у кожній фокальній площині. Показано, що дифракційна ефективність головного зображення як при рівномірному, так і при нерівномірному фонах визначає спад його контрасту на низьких просторових частотах. Проаналізовано залежність МПФ від типу й положення фону та виявлено, що у випадку нерівномірного фону контраст головного зображення дещо вищий, ніж при рівномірному.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2014
Номер: 2
УДК: 535.42
С. 99–102., Іл. 6. Бібліогр.: 7 назв.

Інфрачервона гібридна лінза з виправленою сферичною аберацією

Автори: Колобродов В.Г., Микитенко В.І., Сірий Є. А.
Запропоновано метод корекції сферичної аберації монохроматичної рефракційної лінзи проектуванням її як гібридної. В основі методу лежить рівняння, що дає можливість для гібридної лінзи отримати розрахункові довжину хвилі і фокусну відстань її дифракційної складової, сферична аберація якої в межах заданого світлового діаметра дорівнює сферичній аберації рефракційної складової, але протилежна за знаком. На основі цього методу розраховано світлосильну плоско-випуклу германієву гібридну лінзу, яка для світла з робочою довжиною хвилі формує ідеальний сферичний фронт. З метою підвищення до необхідного значення дифракційної ефективності такої лінзи пропонується змінювати отримані розрахункові параметри її дифракційної частини. Показано, що зі збільшенням дифракційної ефективності гібридної лінзи значення її сферичної аберації також збільшується, прот залишається значно меншим, ніж у рефракційної складової.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2013
Номер: 6
УДК: 535.317
С. 78–81. – Бібліогр.: 5 назв.

Зниження рівня підсиленої люмінесценції при імпульсному режимі генерації

Автори: Колобродов В.Г., Мурга В.В., Мурга О.В.
Показано, що істотні втрати енергії в лазерах з модульованою добротністю зумовлені посиленою люмінесценцією. Експериментально підтверджено скорочення часу релаксації системи активних центрів за високого рівня інверсії населеності робочих рівнів. Запропоновано спосіб зниження втрат на посилену люмінесценцію використанням складних імпульсів збудження. Проведено аналіз використання "подвійного" і "складного" імпульсів накачування. Збуд¬ження "подвійним" імпульсом показало можливість зниження втрат на 7–10 %; "складний" імпульс накачування забезпечує підвищення вихідної енергії більш ніж на 20 % порівняно з "гладким" імпульсом накачування з тією ж енергією. Показано, що збільшення енергетичної ефективності перетворення енергії при "складному" збудженні супроводжується підвищенням стабільності вихідної енергії. Однак цей метод не є тривіальним і вимагає строгого узгод¬ження періоду проходження коротких пічків з геометричними розмірами кристалів. Запропонований метод збудження лазера може бути успішно використаний у моноімпульсних передавачах лазерно-локаційних станцій і системах дистанційного зондування.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2013
Номер: 5
УДК: 621.378.325
С. 103–106., укр., Іл. 5. Бібліогр.: 9 назв.

Алгоритм кодування зображення об'єкта фотографування, що має великий діапазон яскравості

Автори: Півторак Д.О., Колобродов В.Г.
Запропоновано алгоритм кодування зображення об'єкта фотографування, що має великий діапазон яскравості. Алгоритм дає можливість досягти високої якості зображення об'єкта зйомки за рахунок складання його з найбільш інформативних елементів зображень об'єкта, отриманих за однакових зовнішніх умов і різних експозицій. Алгоритм кодує результуюче HDR-зображення (зображення з великим динамічним діапазоном) із серії LDR-зображень (зображень з низьким динамічним діапазоном), отриманих у результаті брекетингу експозиції або брекетингу світлочутливості приймача оптичного випромінювання. Формування цифрового HDR-зображення здійснюється на основі розрахунку і реєстрації значень реальної яскравості ділянок об'єкта фотографування, відповідних кожному пікселю зображення. Розрахунок реальної яскравості ділянок об'єкта фотографування здійснюється в результаті усереднення даних, отриманих із серії LDR-зображень. При усередненні даних найбільш інформативні елементи кожного зображення беруться з максимальним ваговим коефіцієнтом, що визначає високу якість результуючого зображення.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2013
Номер: 2
УДК: 621.384.3
С. 129–132. Іл. 1. Бібліогр.: 12 назв.

Дослідження хроматизму інфрачервоного кіноформного елемента

Автори: Колобродов В.Г., Микитенко В.І., Сірий Є. А.
У статті досліджується хроматична характеристика кіноформного елемента в заданому спектральному діапазоні. На основі відомої теорії хроматизму отримано більш точні вирази для оцінки хроматичного зсуву фокуса та коефіцієнта дисперсії. Удосконалена теорія хроматизму встановила, що і хроматичний зсув фокуса, і коефіцієнт дисперсії залежать не лише від робочого спектрального діапазону, а й від порядкового номера зони Френеля. На основі удосконаленої теорії було проведено аналіз хроматизму кіноформного елемента в спектральному діапазоні 8—12 мкм. Встановлено, що елемент фокусує в точку лише світло з розрахунковою довжиною хвилі, а все інше світло — в рівномірно освітлену лінію. Виявлено, що коефіцієнт дисперсії не є сталою величиною, а набуває різних значень у межах кожної дифракційної зони елемента. Було проведено аналіз геометричного розміру монохроматичного кружка, сфокусованого в область зображення всіма зонами Френеля. Запропоновано метод визначення оптимального положення площини зображення, розмір кружка в якій набуває мінімального значення.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2013
Номер: 1
УДК: 535.42
С. 94–98. – Бібліогр.: 5 назв.

Оцінка ефективності багатоканальних оптико-електронних систем спостереження з комплексуванням інформації

Автори: Микитенко В.І., Мамута М.С., Колобродов В.Г.
Запропоновано методику оцінювання ефективності функціонування багатоканальної оптико-електронної системи спостереження (БОЕСС) із комплексуванням інформації. Вона поєднує таку споживчу характеристику ОЕСС, як імовірність виявлення, розпізнавання та ідентифікації, з показником якості комплексованого зображення — показником успішності виконання завдання. Цей показник враховує процеси формування зображень в окремих каналах БОЕСС, особливості комплексування інформації та зорового сприйняття зображення оператором. Результати моделювань добре корелюють із результатами суб'єктивних експертиз. Запропонована методика дає можливість вибирати найкращий для даних умов функціонування БОЕСС метод комплексування. З-поміж розглянутих найкращі результати дають такі методи комплексування, як інваріантне до зсувів вейвлет-перетворення, дискретне вейвлет-перетворення та піраміда Лапласа. Результати моделювань показують, що за хороших погодних умов за рахунок комплексування вдається підвищити максимальну дальність дії БОЕСС до 10%.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2012
Номер: 6
УДК: 621.384.3
С. 127—131. Іл. 4. Табл. 3. Бібліогр.: 12 назв.

Визначення узагальнених характеристик когерентних спектроаналізаторів

Автори: Тимчик Г.С., Нгуєн К.А., Колобродов В.Г.
Запропоновано методику розрахунку узагальнених характеристик когерентних спектроаналізаторів, таких як робочий просторовий спектральний діапазон, просторова спектральна й енергетична роздільні здатності. Для розроблення методів розрахунку узагальнених характеристик було розглянуто найбільш поширену схему когерентного спектроаналізатора, коли вхідний транспарант розміщений у передній фокальній площині Фур'є-об'єктива. Як вхідний транспарант було вибрано прямокутний отвір, просторовий спектр якого описується sinc-функціями. Отримано основні формули, а також алгоритм енергетичного розрахунку при частоті вхідного сигналу рівній частоті Найквіста. Наведено приклад розрахунку узагальнених характеристик. На основі аналізу отриманих формул і наведеного прикладу встановлено, що значення характеристик залежать від параметрів оптичної системи когерентного спектроаналізатора та матричного фотоприймача. Це дає змогу вибрати оптимальні розміри та параметри елементів приладу, які дають можливість покращити його властивості.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2012
Номер: 5
УДК: 681.758
С. 102—108. Іл. 4. Бібліогр.: 10 назв.

Узгодження роздільної здатності об'єктива і матричного приймача випромінювання медичного тепловізора

Автори: Балінський Є.Г., Ахмед Малік Лазім Аль-Мзіраві, Колобродов В.Г.
Розглянуто взаємозв'язок між радіусом кружка розсіювання об'єктива і періодом матричного приймача випромінювача модуляційної передавальної функції (МПФ) при узгодженні об'єктива і приймача випромінювання. Запропоновано два критерії узгодження об'єктива і приймача випромінювання: рівність МПФ об'єктива і приймача випромінювання на рівні 0 M та рівність МПФ об'єктива приймача випромінювання на частоті Найквіста. Наведено залежність нормованого радіуса кружка розсіювання o / D r V об'єктива від значення контрасту узгодження 0 M.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2012
Номер: 1
УДК: 621.384.326
С. 117—120. Іл. 3. Бібліогр.: 6 назв.

Розробка методу розрахунку дифракційних лінз

Автори: Кучугура І.О., Колобродов В.Г.
Розроблено метод розрахунку дифракційних лінз із заданим коефіцієнтом пропускання, який дає змогу визначити конструктивні параметри дифракційних лінз. Запропоновано метод розрахунку дифракційних лінз на прикладі одного із можливих варіантів коефіцієнта пропускання лінзи. Показано, що лінза із таким параметром працює як зонна пластинка Френеля. Проведено аналіз розподілу інтенсивності, сформованого такою пластинкою. Показано, що зі збільшенням номера фокуса інтенсивність у фокусі зменшується, а найбільша інтенсивність спостерігається для головного фокуса. Положення фокусів залежить від довжини хвилі, ширини смуг і номера фокуса, а інтенсивність залежить від кількості смуг і положення фокуса. Ширина смуг визначається параметром модуляції пропускання дифракційної лінзи і довжиною хвилі.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2011
Номер: 5
УДК: 535.42
С. 115–119., укр., Іл. 3. Бібліогр.: 4 назви.

Монохроматичні аберації кіноформного елемента

Автори: Сірий Є.А., Колобродов В.Г.
На основі абераційної моделі тонкої лінзи отримано вирази монохроматичних аберацій параксіального кіноформного елемента з високою ефективністю в першому дифракційному порядку. Розглянуто залежність польових аберацій від положення апертурної діафрагми. Виявлено умови, при яких КЕ вільний від тієї чи іншої аберації. Для елемента із заданими конструктивними параметрами наведено умови, при яких діапазон зміни кожної польової аберації мінімальний у спектральному діапазоні 8—12 мкм.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2011
Номер: 2
УДК: 535.317
P. 126–129. Fig. 6. Refs.: 5 titles.

Алгоритм підвищення якості результуючого зображення з використанням брекетингу експозиції

Автори: Півторак Д.О., Колобродов В.Г.
Запропоновано алгоритм підвищення якості результуючого зображення з використанням декількох зображень, сформованих за допомогою брекетингу експозиції без попереднього перетворення до зображення з великим динамічним діапазоном (HDR).
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2010
Номер: 5
УДК: 621.384.3
С. 141–144, укр., Іл. 5. Бібліогр.: 11 назв.

Проектування оптичної системи тепловізора

Автори: Гордієнко В.І., Колобродов В.Г.
Запропоновано метод проектування оптичної системи тепловізора, яка забезпечує його задані характеристики. Розглянуто приклад розрахунку поля зору, фокусної відстані, діаметра вхідної зіниці і кутового розділення об'єктива.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2010
Номер: 2
УДК: 535.21
С. 129—132, укр., Іл. 1. Бібліогр.: 5 назв.

Вплив фактора заповнення чутливими елементами інфрачервоної матриці на якість тепловізійного зображення

Автори: Гордієнко В.І., Колобродов В.Г.
Отримано модуляційну передавальну функцію матричного приймача випромінювання, яка враховує розміри пікселя, формат матриці і фактор її заповнення чутливими елементами. Досліджено залежність контрасту зображення на частоті Найквіста від фактора заповнення матриці.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2010
Номер: 1
УДК: 621.384.326
С. 135-1396 укр., Іл. 3. Бібліогр.: 8 назв.

Комбінований спосіб реєстрації зображення об'єкта з широким динамічним діапазоном яскравостей

Автори: Півторак Д.О., Колобродов В.Г.
Запропоновано комбінований спосіб реєстрації зображення, який дає можливість погодити динамічний діапазон яскравості об'єктів спостереження з динамічним діапазоном фоторегістратора.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2009
Номер: 4
УДК: 621.384.3
С. 97–101, укр., Іл. 3. Бібліогр.: 6 назв.

Визначення просторового розділення космічного сканера

Автори: Лихоліт М.І., Колобродов В.Г.
Запропоновано спосіб визначення просторової роздільної здатності космічного сканера при зменшенні вдвічі контрасту зображення, яке формує система об'єктив – ПЗЗ-лінійка. Отримано рівняння для розрахунку просторового розділення космічного сканера, в якому модуляційна передавальна функція об'єктива задана у вигляді окремої точки, визначеної експериментально. Досліджено вплив розміру пікселя ПЗЗ-лінійки на просторове розділення сканера.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2009
Номер: 1
УДК: 621.384.326
С. 109-113, укр., Іл. 4. Табл. 2. Бібліогр.: 9 назв.

The problems of designing coherent spectrum analyzers

Kolobrodov V.G., Tymchik G.S., NguyenQ.A. The problems of designing coherent spectrum analyzers.


Головна сторінка