| | Друковані статті Микитенка В.І. | |

Комплексування зображень у цілодобових двоканальних системах спостереження

Автори: Микитенко В.І., Балтабаєв М.М., Пономаренко О.А.
На сучасному етапі розвитку оптико-електронного приладобудування найбільш актуальними є двоканальні оптико-електронні системи спостереження(ОЕСС) у складі ТВ та ТПВ каналів, в яких для об'єднання інформації обох каналів використовують різні методи комплексування. Наразі недостатньо дослідженою є ефективність запропонованих методів комплексування для однієї й тієї ж ОЕСС за різних умов функціонування. Більшість методів комплексування зовсім або частково не враховують поточну задачу спостереження, зовнішні умови функціонування чи характеристики кінцевого споживача інформації – оператора. Метою даної роботи є аналіз умов функціонування для визначення визначити можливості використання однакових методів комплексування зображень за різних умов в одній і тій самій системі, та для розробки рекомендацій щодо комбінування різних методів комплексування в ОЕСС в залежності від зовнішніх умов функціонування ОЕСС. Були розраховані параметри вхідних сигналівТВ і ТПВ каналів ОЕСС для моделі спостереження алюмінієвої пластини на фоні піску за різних умов функціонування. Показано, що при майже незмінних контрастах в ТВ каналі, контраст в ТПВ сигналі може зазнавати різких змін, що потребує зміни алгоритмів комплексування при різних зовнішніх умовах.
Ключові слова: комплексування зображень, діапазон вхідних сигналів, телевізійний та тепловізійний канал.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2014
Номер: 48
УДК: 621.384.3
С. 43—49.

Удосконалення розрахунку мінімальної роздільної різниці температур медичного тепловізора

Автори: Колобродов В.Г., Ахмед Малік Лазім Аль-Мзіраві, Микитенко В.І.
Робота присвячена підвищенню точності методу визначення мінімальної роздільної різниці температур (МРРТ) тепловізійних систем за рахунок удосконалення моделі візуального сприйняття термографічних зображень оператором. Розглянуто алгоритм отримання рівняння для розрахунку МРРТ, в основі якого лежить більш достовірна апроксимація модуляційної передавальної функції зорової системи, що запропонована Шульцем. Отримано новий вираз для коефіцієнта ширини смуги для апроксимації Шульца, який не залежить від кутового розміру штриха міри Фуко. Отримано удосконалене рівняння для розрахунку МРРТ, аналіз якого показав, що воно збігається з відомими рівняннями для певного кутового розміру штриха міри Фуко. Встановлено межі достовірності цього рівняння в області просторого інтегрування зорової системи від 1 до 5,7 кут. мінути. Розглянуто приклад розрахунку МРРТ для тепловізора Thermal Eye TSC. Отримано аналітичні рівняння для розрахунку МРРТ за апроксимацій Шульца і Ллойда, які різняться між собою. Встановлено їх рівність для кутового розміру пікселя мікроболометричної матриці 0,71 мрад.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2014
Номер: 5
УДК: 621.384.3
С. 96–100., Іл. 4. Бібліогр.: 6 назв.

Метод оцінки модуляційної передавальної функції трифокальної інтраокулярної лінзи

Автори: Колобродов В.Г., Сірий Є.А., Микитенко В.І., Кучугура І.О.
Стаття присвячена дослідженню якості зображень, сформованих мультифокальними оптичними елементами. Запропоновано метод розрахунку модуляційної передавальної функції (МПФ) мультифокальної дифракційної лінзи за наявності фону. Метод базується на геометричному розрахунку інтенсивностей фонових зображень з урахуванням дифракційної ефективності головних зображень у кожній фокальній площині. У статті досліджено контраст головних зображень, сформованих трифокальною інтраокулярною лінзою (ІОЛ). На основі запропонованих моделей рівно¬мірного та нерівномірного розподілів інтенсивності фонів обчислено МПФ цієї ІОЛ у кожній фокальній площині. Показано, що дифракційна ефективність головного зображення як при рівномірному, так і при нерівномірному фонах визначає спад його контрасту на низьких просторових частотах. Проаналізовано залежність МПФ від типу й положення фону та виявлено, що у випадку нерівномірного фону контраст головного зображення дещо вищий, ніж при рівномірному.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2014
Номер: 2
УДК: 535.42
С. 99–102., Іл. 6. Бібліогр.: 7 назв.

Інфрачервона гібридна лінза з виправленою сферичною аберацією

Автори: Колобродов В.Г., Микитенко В.І., Сірий Є. А.
Запропоновано метод корекції сферичної аберації монохроматичної рефракційної лінзи проектуванням її як гібридної. В основі методу лежить рівняння, що дає можливість для гібридної лінзи отримати розрахункові довжину хвилі і фокусну відстань її дифракційної складової, сферична аберація якої в межах заданого світлового діаметра дорівнює сферичній аберації рефракційної складової, але протилежна за знаком. На основі цього методу розраховано світлосильну плоско-випуклу германієву гібридну лінзу, яка для світла з робочою довжиною хвилі формує ідеальний сферичний фронт. З метою підвищення до необхідного значення дифракційної ефективності такої лінзи пропонується змінювати отримані розрахункові параметри її дифракційної частини. Показано, що зі збільшенням дифракційної ефективності гібридної лінзи значення її сферичної аберації також збільшується, прот залишається значно меншим, ніж у рефракційної складової.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2013
Номер: 6
УДК: 535.317
С. 78–81. – Бібліогр.: 5 назв.

Дослідження хроматизму інфрачервоного кіноформного елемента

Автори: Колобродов В.Г., Микитенко В.І., Сірий Є. А.
У статті досліджується хроматична характеристика кіноформного елемента в заданому спектральному діапазоні. На основі відомої теорії хроматизму отримано більш точні вирази для оцінки хроматичного зсуву фокуса та коефіцієнта дисперсії. Удосконалена теорія хроматизму встановила, що і хроматичний зсув фокуса, і коефіцієнт дисперсії залежать не лише від робочого спектрального діапазону, а й від порядкового номера зони Френеля. На основі удосконаленої теорії було проведено аналіз хроматизму кіноформного елемента в спектральному діапазоні 8—12 мкм. Встановлено, що елемент фокусує в точку лише світло з розрахунковою довжиною хвилі, а все інше світло — в рівномірно освітлену лінію. Виявлено, що коефіцієнт дисперсії не є сталою величиною, а набуває різних значень у межах кожної дифракційної зони елемента. Було проведено аналіз геометричного розміру монохроматичного кружка, сфокусованого в область зображення всіма зонами Френеля. Запропоновано метод визначення оптимального положення площини зображення, розмір кружка в якій набуває мінімального значення.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2013
Номер: 1
УДК: 535.42
С. 94–98. – Бібліогр.: 5 назв.

Оцінка ефективності багатоканальних оптико-електронних систем спостереження з комплексуванням інформації

Автори: Микитенко В.І., Мамута М.С., Колобродов В.Г.
Запропоновано методику оцінювання ефективності функціонування багатоканальної оптико-електронної системи спостереження (БОЕСС) із комплексуванням інформації. Вона поєднує таку споживчу характеристику ОЕСС, як імовірність виявлення, розпізнавання та ідентифікації, з показником якості комплексованого зображення — показником успішності виконання завдання. Цей показник враховує процеси формування зображень в окремих каналах БОЕСС, особливості комплексування інформації та зорового сприйняття зображення оператором. Результати моделювань добре корелюють із результатами суб'єктивних експертиз. Запропонована методика дає можливість вибирати найкращий для даних умов функціонування БОЕСС метод комплексування. З-поміж розглянутих найкращі результати дають такі методи комплексування, як інваріантне до зсувів вейвлет-перетворення, дискретне вейвлет-перетворення та піраміда Лапласа. Результати моделювань показують, що за хороших погодних умов за рахунок комплексування вдається підвищити максимальну дальність дії БОЕСС до 10%.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2012
Номер: 6
УДК: 621.384.3
С. 127—131. Іл. 4. Табл. 3. Бібліогр.: 12 назв.


Головна сторінка