| | Друковані статті Міхеєнка Л.А. | |

Метрологічний аналіз дифузного випромінювача на основі матриці світловипромінюючих діодів з розсіювачем

Автори: Міхеєнко Л. А., Калмикова О.В.
Метою даної роботи є метрологічний аналіз дифузного випромінювача змінної яскравості на базі матриці світлодіодів з розсіювачем для калібрування прецизійних цифрових відеоси-стем. Досліджено вплив конструктивних параметрів випромінювача на стабільність поля яс-кравості на вихідній апертурі. На основі вихідної характеристики було визначено формули коефіцієнтів впливу первинних похибок основних параметрів, розраховано їх значення та проведено їх числовий аналіз. Отримані результати показали, що найбільший вклад в сумар-ну похибку вносять нестабільність коефіцієнта косинусності світлодіодів та похибка вста-новлення матриці.
Ключові слова: метрологія, цифрові оптико-електронні системи, оптична радіометрія, мат-ричні приймачі випромінювання.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 629.1.05
С. 33—38.

Методи покращення метрологічних характеристик дифузного випромінювача змінної яскравості

Автори: Міхеєнко Л. А., Анікієнко Н. В.
В статті розглянуто проблему покращення метрологічних характеристик дифузного випромінювача змінної яскравості на законі зворотних квадратів. Запропоновано схему дифузного випромінювача, де в ролі джерела випромінювання використовується матриця з галогенних ламп, а в якості розсіювача – матоване кварцове скло. Представлена математична модель дифузного випромінювача з матричним джерелом випромінювання. По приведеній математичній моделі зроблені розрахунки основних вихідних характеристик дифузного випромінювача з матричним джерелом випромінювання та проведений аналіз результатів.
Ключові слова: дифузний випромінювач змінної яскравості, матричне джерело випромінювання.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2014
Номер: 48
УДК: 528.7, 629.78
С. 118—124.

Метрологічний аналіз кульових фотометрів для вимірювання світлового потоку світлодіодів

Автори: Міхеєнко Л.А., Коваленко А.В.
Проведено порівняльний метрологічний аналіз на основі математичних моделей трьох конструкцій кульових фотометрів для вимірювання потоку світлодіодів. Кожна модель враховує основні конструктивні параметри фотометра, типові значення яких використано при розрахунках. Показано, що для заданих вихідних умов найбільший вклад у сумарну похибку для схем зі світлодіодом на стінці та в центрі сфери вносить нестабільність коефіцієнта відбиття покриття сфери, а для схеми зі світлодіодом перед вхідною діафрагмою сфери при вимірюванні повного потоку найбіль¬ший вклад вносить нестабільність відстані до діафрагми. В цілому найвищу точність мають вимірювання повного потоку за схемою зі світлодіодом у центрі сфери, дещо нижчу – за схемою зі світлодіодом на стінці сфери, і найнижчу – зі світлодіодом перед вхідною діафрагмою сфери. Дано обґрунтовані рекомендації щодо оптимального практичного застосування кожної зі схем. Також для всіх схем наведено залежності сумарної відносної похибки від первинних похибок основних конструктивних параметрів, які можна використовувати для вибору оптимальної схеми фотометра та підбору оптимальних значень конструктивних параметрів.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2014
Номер: 5
УДК: 535.241.62
С. 112–118., Іл. 5. Табл. 3. Бібліогр.: 12 назв.

Теорія формування поля освітленості на внутрішній поверхні інтегруючої сфери фотометрів для вимірювання світлового потоку світлодіодів

Автори: Міхеєнко Л.А., Коваленко А.В.
Запропоновано спрощені математичні моделі формування поля освітленості на внутрішній поверхні кульового фотометра для трьох загальноприйнятих схем конструктивного розміщення світлодіода. Моделі засновані на поєднанні методу послідовних відбивань з інтегруванням освітленостей елементарних кілець навколо сегмента, вісесиметрично освітленого світлодіодом. Кожна модель враховує основні конструктивні параметри фотометра, які впливають на рівень освітленості, коефіцієнт відбивання внутрішнього покриття, а також направленість просторової індикатриси випромінювання світлодіода. Порівняльний аналіз розрахунків схем з типовими параметрами демонструє високу інформативність результатів. Показано, що при значенні коефіцієнта відбиття більше 0,98, а також діаметра сфери менше 0,6 м значно збільшується вплив нестабільності цих параметрів на загальну похибку фотометра. При звуженні індикатриси світлодіода сумарна освітленість зменшується при його розміщенні на стінці сфери та зростає при розміщенні в центрі. Результати розрахунків можна використати для вибору оптимальної схеми фотометра за заданих параметрів СД і підбору оптимальних значень параметрів його конструкції.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2014
Номер: 1
УДК: 528.7:629.78
С. 79–84.

Метрологічні характеристики дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами

Автори: Тимофєєв О.С., Міхеєнко Л.А.
За допомогою числового методу виконано аналіз впливу основних елементів ДВ на його метрологічні характеристики і розроблено на цій основі рекомендації щодо проектування прецизійних ДВ нового покоління. Виявлено основні закономірності впливу параметрів поверхні сфери на формоване поле яскравості. Показано, що в усіх випадках положення елемента нерівномірності є найбільш суттєвим фактором впливу на розподіл яскравості вихідної апертури, коливання інших конструктивних параметрів впливають на нерівномірність набагато менше. Проаналізовано вплив параметрів джерела випромінювання на характеристики ДВ. Встановлено, що розміри джерела менше впливають на нерівномірність яскравості, ніж його положення. Розглянуто перспективи покращення метрологічних характеристик ДВ при використанні надяскравих СВД стрічкового типу. Інтегральна яскравість ДВ може перевищувати 950 Вт/(ср×м2) при нерівномірності поля яскравості не більше 0,5 % в спектральному діапазоні 0,4—0,7 мкм.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2011
Номер: 6
УДК: 528.7:629.78
С. 132—138. Іл. 10. Табл. 1. Бібліогр.: 9 назв.

Числовий метод аналізу поля яскравості дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери

Автори: Тимофєєв О.С., Міхеєнко Л.А.
Розроблено новий числовий метод аналізу дифузного випромінювача на базі інтегруючої сфери, що дає змогу здійснювати оцінювання параметрів сформованого випромінювачем поля яскравості з урахуванням впливу мікро- і макроелементів його конструкції та джерел випромінювання. Метод засновано на геометричних законах розповсюдження променів у просторі, їх дзеркального і дифузного відбивання від поверхні сфери і її елементів, таких як "горб", "яма", "загорожа", "пляма". Показано можливість використання запропонованого методу комбінуванням названих вище елементів для моделювання джерел випромінювання, наприклад світлодіодів. Показано ефективність використання числового методу для аналізу і проектування прецизійних дифузних випромінювачів. Наведено результати тестового розрахунку, які добре узгоджуються з експериментальними результатами дослідження.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2011
Номер: 5
УДК: 528.7:629.78
С. 120–127., укр., Іл. 4. Бібліогр.: 8 назв.

Метрологічні характеристики дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами

Автори: Тимофєєв О.С., Міхеєнко Л.А.
Здійснено метрологічний аналіз дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з косинусними джерелами випромінювання. Запропоновано нові спрощені методи калібрування дифузних випромінювачів.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2011
Номер: 2
УДК: 528.7:629.78
С. 130—137., Іл. 6. Табл. 5. Бібліогр.: 18 назв.

Теорія дифузного випромінювача на основі інтегруючої сфери з світловипромінюючими діодами

Автори: Тимофєєв О.С., Міхеєнко Л.А.
Розроблено теорію дифузного випромінювача з косинусними джерелами випромінювання, яка дає можливість у першому наближенні описати формування поля яскравості у вихідній апертурі. Отримано інженерні формули і дано рекомендації з розрахунку і проектування дифузного випромінювача із заданими параметрами.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2011
Номер: 1
УДК: 528.7:629.78
С. 129–135., укр., Іл. 5. Табл. 1. Бібліогр.: 11 назв.

Дифузний випромінювач змінної яскравості для калібрування прецизійних цифрових відео систем

Автори: Шишкін В.А., Міхеєнко Л.А.
Запропоновано нову схему вимірювань енергетичних характеристик і калібрування прецизійних цифрових відеосистем (ЦВС) на базі оригінального дифузного випромінювача змінної яскравості, який забезпечує кращі метрологічні характеристики калібрування нового покоління ЦВС високого розділення, а саме ЦВС космічного базування. Розглянуто типи покриття внутрішньої поверхні випромінювача.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2009
Номер: 1
УДК: 528.7:629.78
С. 114-120, укр., Іл. 5. Бібліогр.: 11 назв.


Головна сторінка