| | Друковані статті Галагана Р.М. | |

Анализ погрешностей измерения скорости распространения ультразвуковой волны в многофазных порошковых материалах. Часть 1: Влияние субъективной погрешности

Автори: Галаган Р. М., Богдан Г. А.
Стаття присвячена аналізу суб'єктивної похибки вимірювання швидкості поширення ультра-звукової хвилі в багатофазних порошкових матеріалах. Проведено аналіз методики вимірю-вань і виділені області, що обумовлюють виникнення похибок. Показано необхідність суттє-вого зменшення похибки вимірювання для виявлення справжньої варіації швидкості ультра-звуку (як в партії, так і окремих зразках з багатофазних порошкових матеріалів), яка є нас-лідком технологічних режимів виготовлення. У роботі показано, що автоматизація процесу у сукупності з використанням схемотехнічних, методичних, конструкційних та інших способів усунення впливу людського фактора на результат дозволяє значно підвищити достовірність за рахунок скорочення впливу людини в процесі проведення і обробки результатів контролю. Проведений аналіз суб'єктивної складової загальної похибки вимірювання дозволив запро-понувати рекомендації щодо її зменшення.
Ключові слова: суб'єктивна похибка, швидкість ультразвуку, порошкові матеріали.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 620.179.16
С. 53—60.

Розробка стохастичної моделі ультразвукового неруйнівного контролю виробів порошкової металургії

Автори: Галаган Р.М.
Обґрунтовано розробку стохастичної моделі ультразвукового неруйнівного контролю виробів порошкової металургії у вигляді лінійної системи, яка має породжуючий процес, власну імпульсну реакцію та відгук при наявності дефекту. В результаті виділено інфор-маційні параметри, за якими можна проводити класифікацію технічного стану виробу – зміна математичного сподівання та дисперсії вибірок виміряних значень швидкості ульт-развуку.
Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Електроенергетика та перетворювальна техніка. – Харків: НТУ "ХПІ".
Год: 2014
Номер: 19
УДК: 620.179.16
С. 117–125.

Методи та засоби контролю відкритої мікроскопічної пористості фарфорових ізоляторів

Автори: Галаган Р.М.
Розглянуті методи та засоби контролю фарфорових ізоляторів на наявність дефекту типу відкрита мікроскопічна пористість. Показано, що відкрита мікроскопічна пористість є найбільш небезпечним дефектом виробничого походження і є причиною більше 80% відмов фарфорових опорних стержневих ізоляторів. В результаті аналітичних досліджень виділено ультразвуковий метод неруйнівного контролю як найбільш придатний в умовах експлуатації фарфорових ізоляторів. Показані шляхи вдосконалення методики проведення ультразвукового контролю для підвищення його достовірності.
Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Приладобудування
Год: 2014
Номер: 48
УДК: 620.17
С. 57–65.

Розроблення критеріїв якості точкового зварювання за результатами акустико-емісійного контролю

Автори: Луценко Н.Ф., Кліщар Ф.С., Запара В.І., Галаган Р.М.
У статті розглядається розроблення алгоритмів обробки сигналів акустичної емісії, що дасть можливість розробити критерії для оцінки якості контактного точкового з'єднання. Розв'язати цю задачу пропонується з використанням методу згортки, який дає змогу виявити в аналізованому сигналі зразковий часовий процес. Авторами синтезовано два алгоритми обробки сигналів акустичної емісії: з використанням лінійних та нелінійних перетворень. Як шаблон запропоновано використовувати у першу чергу частотні характеристики сигналів акустичної емісії, які виникають під час кристалізації литого ядра і характеризують якісне точкове з'єднання. В результаті проведених експериментів створено навчальну вибірку акустико-емісійних сигналів. Застосування запропонованих алгоритмів дає можливість оцінювати якість точкового з'єднання за виникненням високого рівня сигналу на виході блоку згортки в аналізованій часовій області. Поява такого піку свідчить про значний ступінь статистичного зв'язку часового процесу, який відповідає зразковому шаблону якісного з'єднання, і сигналу акустичної емісії при поточному точковому зварюванні, що підтверджено експериментально.
Наукові вісті НТУУ "КПІ"
Рік видання: 2012
Номер: 6
УДК: 620.179+621.791.763
С. 115—120. Іл. 6. Бібліогр.: 9 назв.

Разработка алгоритма работы системы контроля и управления процессом контактной точечной сварки

Авторы: Шаповалов Е. В., Галаган Р. М., Клищар Ф. С., Запара В. И.
В статье рассмотрены основные факторы, влияющие на возникновение дефектов литого ядра в процессе контактной точечной сварки. Проведён обзор методов и средств контроля и управления процессом контактной точечной сварки, позволяющих повысить качество сварного соединения. Показана необходимость установления корреляционных зависимостей между разными методами контроля и управления. Предложен алгоритм работы системы управления процессом контактной сварки.
Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Приладобудування
Год: 2012
Номер: 44
УДК: 620.179:620.19:621.791.763
С. 49–57.

Разработка системы анализа сигналов акустической эмиссии, возникающих в процессе контактной точечной сварки

Авторы: Шаповалов Е. В., Галаган Р. М., Клищар Ф. С., Долиненко В.В.
В статье представлен опыт разработки аппаратуры, используемой для сбора и анализа сигналов акустической эмиссии, которые возникают в процессе контактной точечной сварки. Определены требования к электронным узлам разрабатываемой акустико-эмиссионной системы, к выбору преобразователя, а также алгоритму работы программного обеспечения.
Вісник Інженерної академії України
Год: 2012
Номер: 3-4
УДК: 620.179+621.791.763
С. 155–159.

Шляхи мінімізації сумарної похибки вимірювання швидкості ультразвуку в матеріалах з неоднорідною структурою

Автори: В. С. Єременко, Р. М. Галаган
Присвячено задачі підвищення точності вимірювання швидкості ультразвуку в порошкових матеріалах. Наведено класифікацію похибок, що впливають на результат вимірювань, та проведено їх аналіз. Описано алгоритм статистичної обробки результатів контролю та конструктивні особливості розробленої інформаційно-вимірювальної системи.
Електротехнічні та комп'ютерні системи
Рік: 2012
Номер: 6
УДК: 658.562.012.7
С. 39–45.

Определение требований к метрологическим характеристикам приборов и методик при проведении ультразвуковой структуроскопии материалови

Авторы: В. С. Єременко, Р. М. Галаган
The article is devoted to defining the requirements for the metrological characteristics of instruments and techniques for conducting ultrasound structurescopy of powder materials. The possibility of applying for this purpose of variance analysis is shown. This article is an example of calculating the measurement error and resolution for the specific conditions of non-destructive testing. Also, conducting the analysis of components of the measurement error of ultrasonic velocity in powder materials.
Научни известия на НТСМ. - Болгария
Год: 2012
Номер: 1
УДК: -
С. 71–73.

Ультразвукова система діагностики технічного стану порцелянових ізоляторів

Автори: В. С. Єременко, Р. М. Галаган
Достовірний контроль порцелянових ізоляторів є важливою задачею в електроенергетиці. В роботі описано конструкцію та алгоритм роботи розробленої системи діагностики технічного стану порцелянових ізоляторів, які дозволяють підвищити достовірність контролю ізоляторів. Експерименти показали, що використання запропонованої системи дозволяє зменшити СКВ похибки вимірювання максимально в 23,1 рази.
Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія : Приладобудування
Рік: 2011
Номер: 42
УДК: 620.179.16
С. 62–70.

Анализ влияния факторов, обуславливающих результат ультразвуковой структукроскопии фарфоровых изоляторовки

Авторы: В. С. Єременко, Р. М. Галаган
The article is devoted to defining the requirements for the metrological characteristics of instruments and techniques for conducting ultrasound structurescopy of powder materials. The possibility of applying for this purpose of variance analysis is shown. This article is an example of calculating the measurement error and resolution for the specific conditions of non-destructive testing. Also, conducting the analysis of components of the measurement error of ultrasonic velocity in powder materials.
Научни известия на НТСМ. - Болгария
Год: 2011
Номер: 1
УДК: -
С. 46–78.


Головна сторінка