Положення про проведення семестрового контролю та атестації студентів

Положення про проведення семестрового контролю та атестації студентів [Текст] / Уклад. В. П. Головенкін, С. В. Мельниченко – К. : НТУУ «КПІ», 2016. – 20 с.

Дане Положення деталізує «Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в НТУУ «КПІ» в частині організації та проведення рубіжного та семест-рового контролів результатів навчання студентів. Метою даного Положення є удосконалення системи контролю результатів на-вчання, сприяння формуванню системних знань та ритмічній самостійній роботі студентів впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання навчальних досягнень студентів та адаптацію до вимог, визначених Європейською кредитно-трансферною системою (ЄКТС).

Зміст
Вступ
1. Загальні відомості
2. Проміжна атестація студентів
2.1. Загальні відомості
2.2. Порядок проведення проміжної атестації студентів
3. Семестровий контроль
3.1. Загальні відомості
3.2. Підготовка до семестрового контролю
3.3. Проведення семестрового контролю
3.4. Оформлення результатів семестрового контролю
3.5. Особливості оформлення заліково-екзаменаційних відомостей з практик
Додаток А. Рекомендації щодо розроблення закритих тестів та критеріїв оцінювання результатів
Додаток Б. Заліково-екзаменаційна відомість
Додаток В. Додаткова заліково-екзаменаційна відомість
Додаток Г. Заліково-екзаменаційний лист