Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Методичні матеріали щодо організації діяльності
науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ»

Збірник матеріалів

 

1.       Правила внутрішнього розпорядку Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

2.       Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

3.       Положення про кафедру Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

4.       Тимчасове положення щодо визначення рейтингу науково-педагогічних працівників

5.       Положення про проведення конкурсу на номінації «Викладач-дослідник», «Молодий викладач-дослідник»

6.       Рекомендації щодо розробки навчальних та робочих навчальних планів за новими напрямами підготовки бакалаврів

7.       Рекомендації щодо розроблення навчальних та робочих навчальних планів заочної форми навчання

8.       Методичні рекомендації до складання навчальних програм дисциплін та  робочих навчальних програм кредитних модулів

9.       Положення про організацію дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ «КПІ»

10.  Положення про магістратуру НТУУ «КПІ»

11.  Методичні рекомендації щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів з навчальних дисциплін

12.  Положення про проведення атестації студентів та семестрового контролю

13.  Положення про підготовку навчальних видань та електронних засобів навчального призначення

14.  Положення про електронні інформаційні ресурси єдиного інформаційного середовища НТУУ «КПІ»

15.  Тимчасове положення про Банк веб-ресурсів навчальних дисциплін НТУУ «КПІ»

Методичні матеріали щодо організації діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» [Електронний ресурс] : збірник матеріалів / уклад. В. П. Головенкін, І. О. Мікульонок. – Електрон. дан. – К. : НТУУ «КПІ», 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

Укладачі:                     Головенкін Володимир Павлович, канд. техн. наук, доц.,

                                   Мікульонок Ігор Олегович, канд. техн. наук, доц.

Відповідальний
за випуск                     Ю.І. Якименко, д-р техн. наук, проф., акад. НАН України

©  НТУУ «КПІ», 2009