| | Друковані статті Коробка І.В. | |

Дослідження впливу форми чутливого елементу на динамічні характеристики турбінних перетворювачів витрати

Автори: Коробко І. В., Писарець А. В., Фісунов І. О.
Метою роботи є пошук раціональної просторової форми чутливого елементу вимірювального перетворювача витрати турбінного класу, за якої забезпечуються найкращі динамічні ха-рактеристики. Для досягнення мети отримано аналітичні описи моментів інерції чутливих елементів чотирьох різних просторових форм, які досліджені на розробленому програмному комплексі, визначено сталі часу для кожного чутливого елементу у діапазоні вимірюваних витрат, оцінені просторові форми чутливих елементів за законом зміни сталої часу.
Ключові слова: витрата, вимірювання, чутливий елемент, динамічні характеристики, тур-бінний перетворювач.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2015
Номер: 49
УДК: 681.121
С. 14—19.

Визначення ступеня неоднорідності потоку рідини в технологічних мережах

Автори: Коробко І. В.
Запропонована методика оцінювання гідродинамічних характеристик потоку вимірюваного середовища за наявної його неоднорідності та розроблені нові принципи визначення ступеня асиметричності набігаючого потоку по розсіянню енергії, яка дозволяє визначати кількісно і якісно розвиток асиметрії течій рідини при проходженні крізь локальні гідравлічні опори різної просторової конфігурації, що входять до складу вузлів вимірювання витрати та кількості рідиннофазних середовищ технологічних мереж. Це надає можливість окреслювати обмеження на місце монтажу лічильників та визначати їх доцільне розташування в технологічних мережах з урахуванням стратегічного впливу кінематичних і силових чинників їх локального позиціонування.
Ключові слова:витрата, рідиннофазні потоки, асиметрія потоків.
Вісник НТУУ «КПІ». Приладобудування
Рік видання: 2014
Номер: 48
УДК: 681.121
С. 93—101


Головна сторінка